Όροι Συμμετοχής 2021

 Όροι Συμμετοχής Αγώνα ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2021

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΟΡΙΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 2021
Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» 2021 έχουν οι δρομείς απο την 2η Ομάδα και 4η Ομάδα της ειδικής έκδοσης αναγγελίας 2021 που πληρούν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις (ΟΡΙΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ), εκτός αυτών που συμμετέχουν αυτομάτως από την 1η Ομάδα.


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ
α) Να έχουν καλύψει απόσταση τουλάχιστον 120 χλμ. οι άνδρες ή 110 χλμ. οι γυναίκες σε αγώνα 12 ωρών.
β) Να έχουν τερματίσει αγώνα 100 μιλίων εντός 21:00 ωρών οι άνδρες ή 22:00 ωρών οι γυναίκες
γ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Western States 100 μιλίων εντός 24:00 ωρών οι άνδρες ή 25:00 ωρών οι γυναίκες.
δ) Να έχουν καλύψει απόσταση τουλάχιστον 180 χλμ. οι άνδρες ή 170 χλμ. οι γυναίκες σε αγώνα 24 ωρών.
ε) Να έχουν τερματίσει αγώνα non-stop 200-220 χλμ. εντός 29:00 ωρών οι άνδρες ή 30:00 ωρών οι γυναίκες.
στ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Ultra Balaton 221 χλμ. εντός 31:00 ωρών οι άνδρες ή 32:00 ωρών οι γυναίκες.
ζ) Να έχουν τερματίσει αγώνα non-stop μεγαλύτερο των 220 χλμ. εντός 36:00 ωρών οι άνδρες ή 37:00 ωρών οι γυναίκες
η) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Badwater εντός 39:00 ωρών οι άνδρες ή 40:00 ωρών οι γυναίκες.
θ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Grand Union Canal Race εντός 34:00 ωρών οι άνδρες ή 35:00 ωρών οι γυναίκες
ι) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Sakura Michi 250 χλμ. εντός 36 ωρών.
κ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Yamaguchi 100 Hagi-O-Kan Maranic 250 χλμ. εντός 42:00 ωρών οι άνδρες ή 43:00 ωρών οι γυναίκες.
λ) Να έχουν καλύψει απόσταση τουλάχιστον 280 χλμ. οι άνδρες ή 260 χλμ. οι γυναίκες σε αγώνα 48 ωρών.

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
α) Να έχουν τερματίσει αγώνα ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ εντός 36:00 ωρών.
β) Να έχουν τερματίσει τον ΟΛΥΜΠΙΟ δρόμο Αρχαία Νεμέα-Ολυμπία εντός 27:00 ώρες για τους άνδρες και σε 28:00 ώρες για τις γυναίκες. 
γ) Να έχουν τερματίσει τον ΕΥΧΙΔΕΙΟ ΥΠΕΡΑΘΛΟ 215 χλμ. εντός 33:00 ωρών οι άνδρες ή 34:00 ωρών οι γυναίκες.

δ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα «ROUT» RODOPI ADVENDURUN 100 μιλίων εντός 32:00 ωρών οι άνδρες ή 33:00 ωρών οι γυναίκες.
ε) Να έχουν τερματίσει τον ΔΟΛΙΧΟ 255 χλμ. εντός 42:00 ώρες οι άνδρες ή 43:00 ώρες οι γυναίκες.
στ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα VFUT ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 100 μιλίων εντός 32:00 ωρών οι άνδρες ή 33:00 ωρών οι γυναίκες.
ζ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα ΔΡΟΜΟΣ ΑΘΑΝΑΤΩΝ 142 χλμ. εντός 17:00 ώρες για τους άνδρες και 18:00 ώρες για τις γυναίκες.
η) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα FROZEN PEAKS 261 χλμ. εντός 60:00 ωρών

Για τον αγώνα του 2021 οι αθλητές θα πρέπει να έχουν πετύχει τα παραπάνω ΟΡΙΑ εντός των ετών 2019/2020/2021 (μέχρι 28/02/2021).

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η αίτηση συμμετοχής γίνεται αποδεκτή από τον Διεθνή Σύνδεσμο «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» μόνον όταν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου Κεφαλαίου 2 έχουν πραγματοποιηθεί σε ΕΠΙΣΗΜΟ non-stop αγώνα, τα αποτελέσματα του οποίου έχουν δημοσιευθεί διαδικτυακά, ή στην ιστοσελίδα του οργανωτή του αγώνα, ή σε κάποια άλλη αθλητική ιστοσελίδα, ή στον ιστότοπο της DUV.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
α) Δεν γίνονται αποδεκτές μεμονωμένες βεβαιώσεις διοργανωτή ή εταιρίας μέτρησης, που αφορούν ενδιάμεσες (split) επιδόσεις για ένα και μόνο αθλητή. Για να γίνει δεκτή ενδιάμεση (split) επίδοση, θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί επίσημα στο διαδίκτυο σε κατάσταση (λίστα), που περιλαμβάνει το σύνολο των αθλητών που έλαβαν μέρος στον αγώνα.
β) Για να γίνει δεκτή η επίδοση ενός αθλητού ως προϋπόθεση συμμετοχής (όριο) στο «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ», θα πρέπει να έχει επιτευχθεί σε αγώνα, όπου τερμάτισαν τουλάχιστον 5 (πέντε) αθλητές.
γ) Δεν γίνονται αποδεκτές επιδόσεις άλλων αγώνων εκτός αυτών που καταγράφονται ή γενικά ή ονομαστικά στο Κεφάλαιο 2 (Προϋποθέσεις συμμετοχής στον αγώνα), έστω και αν αυτές οι επιδόσεις είναι δυσκολότερο να επιτευχθούν μέσω συγκριτικών υπολογισμών.
δ) Οπως κάθε χρόνο το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα, εφ΄ όσον το κρίνει σκόπιμο, να καλέσει κατ΄ εξαίρεσιν ένα μικρό αριθμό αθλητών υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επιτύχει κάποιο από τα όρια συμμετοχής.

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021
Όσοι αθλητές ειδοποιηθούν απο την 2η Ομάδα και 4η Ομάδα της ειδικής έκδοσης αναγγελίας θα λάβουν ηλεκτρονικά ειδοποίηση αποδοχής, που θα συνοδεύεται από την ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Entry Form).
Η αποστολή της συμπληρωμένης ΦΟΡΜΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ηλεκτρονική αποστολή) μαζί με πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου 2021 ή όπως αλλιώς οριστεί απο το Δ.Σ.
Με την ίδια φόρμα εγγραφής πρέπει να δηλωθούν και οι συνοδοί - υποστηρικτές του αθλητή.
Η καταβολή των χρημάτων για το παράβολο συμμετοχής των αθλητών στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουνίου 2021 ή όπως αλλιώς οριστεί απο το Δ.Σ.
Όταν η ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Entry Form) μαζί με το παράβολο συμμετοχής και τα λοιπά δικαιολογητικά παραληφθούν από το «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ», το όνομα του αθλητή και ο Αριθμός Αγώνα του θα αναρτώνται στην επίσημη Ιστοσελίδα του Συνδέσμου (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-Συμμετέχοντες). Η ανάρτηση αυτή οριστικοποιεί και την συμμετοχή του αθλητή στον αγώνα.
Όσοι εκ των αθλητών ΔΕΝ εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι την 20η Ιουνίου 2021 (ή όποια άλλη ημερομηνία τους υποδειχθεί) θεωρούνται αυτομάτως εκτός αγώνα και οι θέσεις τους θα καλύπτονται κατά σειρά προτεραιότητας από αθλητές της ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ.
Όσον αφορά τους συνοδούς- υποστηρικτές των αθλητών η τακτοποίησης της οικονομικής τους υποχρέωσης λήγει στις 10 Αυγούστου 2021.

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021
α) Το Παράβολο συμμετοχής των Ελλήνων αθλητών που ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΩΣ στην Ελλάδα είναι 250€ πληρωτέο στον Διεθνή Σύνδεσμο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, με κατάθεση στο λογαριασμό της ALPHA BANK

IBAN : GR56 0140 1200 1200 0200 2010 931

Το Παράβολο περιλαμβάνει: Το δικαίωμα συμμετοχής, διατροφή στη διάρκεια του αγώνα και μετακινήσεις όπου και όταν χρειασθεί και δωρεάν συμμετοχή του αθλητή στη δεξίωση της τελετής απονομής μεταλλίων.
β) Σημειώνεται ότι ο Διεθνής Σύνδεσμος «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» παρέχει ως προσφορά στους συμμετέχοντες αθλητές την διαμονή τους σε ξενοδοχείο επιλογής του Διεθνούς Συνδέσμου «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» , με πλήρη διατροφή για μία ή δύο διανυκτερεύσεις στην Σπάρτη.
γ) Το κόστος συμμετοχής των Συνοδών, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ανέρχεται σε:

1) 60 ευρώ για το πακέτο «ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1» που επιτρέπει απλώς την συμμετοχή του συνοδού στον αγώνα χωρίς συμμετοχή του συνοδού στη δεξίωση της τελετής απονομής μεταλλίων.
2) 85 ευρώ για το πακέτο «ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2» συμμετοχή του συνοδού στη δεξίωση της τελετής απονομής μεταλλίων.
3) 180 ευρώ για το πακέτο «ΒΑΣΙΚΟ - ΣΠΑΡΤΗ» που περιλαμβάνει μία ή δύο διανυκτερεύσεις (24/9, 25/9/2021) στη Σπάρτη με πλήρη διατροφή, καθώς και συμμετοχή του συνοδού στη δεξίωση της τελετής απονομής μεταλλίων.

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας του συμμετέχοντα αθλητή κατά την διάρκεια του αγώνα. Εναπόκειται στον συμμετέχοντα να βεβαιωθεί ότι είναι σε καλή υγεία.
Ο συμμετέχων είναι ο μόνος υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και τα προσωπικά του αντικείμενα. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για ουδεμία απώλεια τιμαλφή, ρούχων ή εξοπλισμού.
Ο διοργανωτής αποποιείται κάθε ευθύνης για ζημιές που μπορεί να προκύψουν, επειδή ένας συμμετέχων εμποδίζεται να συμμετάσχει στον αγώνα από νομικούς Κανονισμούς ή Κυβερνητικές Διαταγές.
Συνιστάται στους συμμετέχοντες αθλητές να έχουν κάνει ασφάλιση η οποία να περιλαμβάνει και την επιστροφή στο τόπο διαμονής τους σε περίπτωση ασθένειας.

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ
Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους μπορούν να παρέχονται σε τρίτους για τους σκοπούς Χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου Αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντα, που προβλέπονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς, που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με την διεκπεραίωση του αγώνα, ιδίως όσον αφορά στα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία πληρωμής. Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του/της είναι αποθηκευμένα για το σκοπό αυτό.
Οι συμμετέχοντες συμφωνούν και συναινούν ότι οι φωτογραφίες, το έτος γέννησης, η θέση τερματισμού (αποτελέσματα), υλικό βίντεο και συνεντεύξεις, που έγιναν σε σχέση με τον αγώνα, μπορούν να μεταδοθούν και να δημοσιευθούν σε τηλεόραση, διαδίκτυο, ραδιόφωνο, εφημερίδες, έντυπα, βιβλία και αναπαραγωγές φωτογραφιών, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση του συμμετέχοντα.

7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 2021
Σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα ή αδυναμίας έναρξης του αγώνα για λόγους ανωτέρας βίας επί των οποίων οι διοργανωτές δεν έχουν κανέναν έλεγχο ( όπως κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, αποκλεισμός δρόμων, κυβερνητικές απαγορεύσεις κ.λπ. ), ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την επιστροφή του παραβόλου συμμετοχής ή αναλογική αποζημίωση για άλλες δαπάνες του, όπως έξοδα μετακίνησης ή έξοδα διαμονής.

8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
α) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του αθλητή είναι η αποστολή ή προσκόμιση Ιατρικού Πιστοποιητικού πριν την έναρξη του αγώνα. Οι αθλητές που έχουν την ετήσια αθλητική βεβαίωση μπορούν να τη στείλουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά τους. Όσοι δεν έχουν, καλούνται να μας στείλουν την ιατρική βεβαίωση, η οποία θα έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιουλίου 2021 (δηλ. το τελευταίο τρίμηνο πριν τον αγώνα). Το Ιατρικό Πιστοποιητικό για να είναι έγκυρο, πρέπει να φέρει το όνομα και την σφραγίδα του ιατρού, ημερομηνία, καθώς και βεβαίωση ότι ο αθλητής είναι ικανός να λάβει μέρος στον αγώνα «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» αποστάσεως 246 χλμ.
β) Λόγω της υπάρχουσας κατάστασης, ο Αθλητής και ο συνοδός του, για να πάρει την διαπίστευση συμμετοχής του για τον Αγώνα 2021, πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικώς το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον COVID-19 ή PCR τέστ 72 ωρών.
γ) Αθλητής χωρίς ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ μπορεί να συμμετάσχει στον αγώνα.

9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Για οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής στον Αγώνα του 2021, ο Διεθνής Σύνδεσμος ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ δεν θα υποχρεώνεται να επιστρέψει μέρος ή ολόκληρο το ποσό του παραβόλου συμμετοχής.

10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Με βάση τα μέχρι τώρα στατιστικά στοιχεία και λόγω του μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων αθλητών, ο Διεθνής Σύνδεσμος «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» περιορίζει τις συμμετοχές ως ακολούθως:

Ιαπωνία:  45 Γερμανία: 30, Ελλάδα: 55, Λοιπές χώρες:25.

Μεμονωμένες Αιτήσεις Συμμετοχής δρομέων/αθλητών από Ιαπωνία και Γερμανία ΔΕΝ γίνονται δεκτές. Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τοπικά γραφεία του «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» (οι διευθύνσεις αναγράφονται στο μενού ‘’Επικοινωνία’’ της Ιστοσελίδας μας).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία επικοινωνήστε μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ


Χορηγοί

 

 

Υποστηρικτές 

 

 

Περιγράφεται ως ο πιο δύσκολος αγώνας δρόμου στον κόσμο, το Σπάρταθλον τρέχει πάνω από επαρχιακούς δρόμους και μονοπάτια (συχνά βρέχει κατά τη διάρκεια του αγώνα), διασχίζει αμπελώνες και ελαιώνες, ανεβαίνει απότομες πλαγιές και η πιο προκλητική απ' όλες όταν κατευθύνει τους δρομείς με ανάβαση 1.200 μέτρων και κάθοδο του Παρθένιου Όρους μέσα στην βαθιά νύχτα...

Αυτό είναι το βουνό, που καλύπτεται με βράχια και θάμνους, στην οποία λέγεται ότι ο Φειδιππίδης συνάντησε τον θεό Πάνα...

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που λαμβάνει χώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι ένας από πλέον δύσκολους αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλο αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.