Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε στη δέσμευσή σας από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν και από όλους τους όρους, κανόνες και οδηγίες που ενσωματώνονται. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
Αυτή η ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, δεδομένων, εικόνων, βίντεο, ήχων, λογισμικού (“Περιεχόμενο”), ανήκει στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ ή στους δικαιοπαρόχους του. Το Περιεχόμενο της ιστοσελίδας προστατεύεται από την πνευματική ιδιοκτησία και τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή του Περιεχομένου ή της ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας διαμόρφωση ή παρόμοια τεχνολογία πλοήγησης χωρίς γραπτή άδεια ή συμφωνία με το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ.
Δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εκείνων που σχετίζονται με το Διαδίκτυο, τα δεδομένα, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τη μετάδοση τεχνικών δεδομένων.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Εμπορικά σήματα, το λογότυπο του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ καθώς και κάθε άλλο προϊόν ή όνομα υπηρεσίας ή ένα σύνθημα που περιέχονται στην ιστοσελίδα είναι εμπορικά σήματα του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, και δεν μπορεί να αντιγραφούν, μιμηθούν ή να χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ. Επιπλέον, η εμφάνιση της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων επικεφαλίδων σελίδων, γραφικών, εικόνων και κειμένων, είναι ιδιοκτησία του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ και δεν μπορούν να αντιγραφούν, μιμηθούν ή να χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. Αναφορά στην ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες με την εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα τρίτων, δεν αποτελούν ιδιοκτησία του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ και δεν αποτελούν ή υπονοούν σύσταση προϊόντων ή υπηρεσιών στους επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
Συμφωνείτε να: (α) παρέχετε ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες που σας ζητώνται για τη δήλωση συμμετοχή σας στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ («Δεδομένα Εγγραφής») (β) διατηρείτε και να ενημερώνετε έγκαιρα τα Δεδομένα Εγγραφής καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που παρέχετε στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, για να παραμένουν ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. (γ) διατηρείτε την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης και ταυτοποίησης σας (δ) κοινοποιείτε στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή άλλη παραβίαση της ασφάλειας (ε) αποδέχεστε κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε και όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του λογαριασμού σας.
Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται Δεδομένα Δηλώσεων Συμμετοχής σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για marketing προϊόντων ή υπηρεσιών.

Διάφορες διατάξεις
Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να εμποδίσει τη χρήση της ιστοσελίδας. Δικαιώματα τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται.

Αλλαγές στους Όρους της Ιστοσελίδας.
Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε πολιτικής του, ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Οι αλλαγές θα εμφανίζονται με την ένδειξη “τελευταία ενημέρωση” στο πάνω μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και ισχύουν αμέσως μετά την ανάρτησή τους.

Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ