ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Η δήλωση που συμπληρώνεται και υπογράφεται μεταξύ κάθε αθλητού που επιθυμεί να έχει συμμετοχή στον ετήσιο αγώνα υπεραπόστασης με την ονομασία ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ και του Σωματείου με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ», που διοργανώνει αποκλειστικά τον αγώνα αυτό είναι σύμφωνη με τις διατάξεις α) του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ / ΕΕ 679/2016) και β) της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας, εκφράζει δε τη ρητή συγκατάθεση και αποδοχή του αθλητή για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων. Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής (ή οποιοδήποτε εγγράφου ή ηλεκτρονικής φόρμας), στοχεύει στην συλλογή και επεξεργασία προσωπικών στοιχείων και δεδομένων του κάθε συμμετέχοντος αθλητού και η υποβολή της, συνιστά προϋπόθεση για την συμμετοχή του στον αγώνα και έχει ως ακολούθως:

1. ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία δεδομένων μου είναι οι εξής:

 • Για τη συμμετοχή μου στον αγώνα δρόμου υπεραπόστασης που διοργανώνει ο Σύνδεσμος ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ από την Αθήνα έως τη Σπάρτη, απόστασής 246 χλμ (εφεξής αγώνας).
 • Για την εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία μου που συνεπάγεται η συμμετοχή μου στον αγώνα δρόμου υπεραποστάσεων που διοργανώνει ο Σύνδεσμος ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ.

2. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 • Ο Σύνδεσμος ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ συλλέγει προσωπικά μου δεδομένα κατά τα στάδια της αίτησης συμμετοχής μου στον αγώνα, τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία εγώ ο ίδιος έχω γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσω στο Σύνδεσμο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ στο μέλλον, είτε προφορικά, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό.
 • Ο Σύνδεσμος ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ συλλέγει προσωπικά μου δεδομένα κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως Οπτικοακουστικό Υλικό, φωτογραφίες και βίντεο.
 • Επίσης, ο Σύνδεσμος ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ ζητά και συλλέγει για την εκπλήρωση αποκλειστικά των σκοπών της παρ. 1 του παρόντος, δεδομένα μου από τρίτα μέρη που έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης άλλων αγώνων δρόμου υπεραποστάσεων.

3. ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η επεξεργασία δεδομένων μου από το Σύνδεσμο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

 • Δεδομένα Ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, Α.Μ.Κ.Α, ΑΦ.Μ., Δ.Ο.Υ.
 • Δεδομένα Επικοινωνίας: διεύθυνση αλληλογραφίας (κατοικίας και εργασίας), αριθμοί τηλεφώνου/φαξ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δεδομένα Πληρωμής: τραπεζικοί λογαριασμοί
 • Δεδομένα Συμμετοχής στον αγώνα: δεδομένα απαραίτητα για την πρόκριση και τη συμμετοχή στον αγώνα, δεδομένα υγείας.
 • Δεδομένα Οπτικοακουστικού Υλικού: καθώς ο αγώνας μαγνητοσκοπείται και φωτογραφείται, δεδομένα όπως φωτογραφίες και βίντεο.

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν:

 •  Στις δημόσιες/δικαστικές αρχές, στα νοσοκομεία και πάσης φύσεως νοσηλευτικά ιδρύματα, ιατρεία κλπ.
 • Στο προσωπικό που διοικεί τον αγώνα, επόπτες, εφόρους, εθελοντές κλπ.
 • Στους φωτογράφους, εικονολήπτες κλπ.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Σύνδεσμος ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ θα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει αίτηση ή συμμετοχή στον αγώνα. Επίσης θα τηρεί τα δεδομένα μου για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει παραγραφή των σχετικών εκατέρωθεν αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται ή επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση για συμμετοχή στον αγώνα, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή σε αυτόν, ο Σύνδεσμος ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ θα διατηρεί τα δεδομένα μου για πέντε (5) έτη.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημερώθηκα ότι έχω δικαίωμα να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή μου, καθώς και για τις συνέπειες της τυχόν ανάκλησης. Ειδικότερα ενημερώθηκα ότι στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής μου ως προς τα δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για τη συμμετοχή μου στον αγώνα, ο Σύνδεσμος ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή μου στον αγώνα. Επιπλέον, ενημερώθηκα για τα παρακάτω δικαιώματά μου, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων και την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. Συγκεκριμένα:

 • Δικαιούμαι να έχω πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται ο Σύνδεσμος ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ.
 • Δικαιούμαι να ζητήσω τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που με αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων μου.
 • Δικαιούμαι να ζητήσω τη διαγραφή δεδομένων μου από τα αρχεία του Συνδέσμου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.
 • Δικαιούμαι να ζητήσω τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων μου σε περίπτωση που αμφισβητώ την ακρίβεια τους.
 • Δικαιούμαι να λαμβάνω τα δεδομένα που έχω ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο, μορφότυπο.

Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή έγγραφης αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, οδός Κόδρου αριθ. 7, Αθήνα, Τ.Κ. 10558.
Για οποιοδήποτε θέμα μπορώ να απευθυνθώ στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του Συνδέσμου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, τηλ 2103223642, email info@spartathlon.gr

Σε κάθε δε περίπτωση δικαιούμαι να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είτε εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.11523), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερομένων δικαιωμάτων, ο Σύνδεσμος ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκησή του.

 

ΔΣ.ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ