Όροι Συμμετοχής Αγώνα ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2022

/ / Συμμετοχή

Όροι Συμμετοχής Αγώνα ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2022

Παρακαλούμε όπως διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Η πλήρης αποδοχή των όρων αυτών σας δίνει το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στην διαδικτυακή αίτηση συμμετοχής.

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Δικαίωμα αίτησης συμμετοχής στο «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» 2022 έχουν έμπειροι, υγιείς και καλά εκπαιδευμένοι δρομείς, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρη και προσωπική ευθύνη για την κατάσταση της υγείας τους πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα.
  Κάθε συμμετέχων θα πρέπει προηγουμένως να έχει κάνει αίτηση συμμετοχής και να έχει λάβει επίσημη αποδοχή από τον ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟ «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» (Δ.Σ.Σ).
  Οδηγίες αλλά και νομικά δεσμευτικές δηλώσεις μπορούν να δοθούν στους συμμετέχοντες μόνο από την Γραμματεία του Διεθνούς Συνδέσμου «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ». Η τήρηση των κανόνων, υποδείξεων και οδηγιών, που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξη, συνιστούν άμεση συμβατική υποχρέωση του συμμετέχοντα αθλητή, η δε μη τήρηση τους αποτελεί αιτία αποκλεισμού.2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΟΡΙΑ) ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  Δικαίωμα αίτησης συμμετοχής στον αγώνα «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» 2022έχουν οι δρομείς που πληρούν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις (ΟΡΙΑ):ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ
  α) Να έχουν καλύψει απόσταση τουλάχιστον 120 χλμ. οι άνδρες ή 110 χλμ. οι γυναίκες εντός 12 ωρών.
  β) Να έχουν τερματίσει αγώνα 100 μιλίων εντός 21:00 ωρών οι άνδρες ή 22:00 ωρών οι γυναίκες
  γ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Western States 100 μιλίων εντός 24:00 ωρών οι άνδρες ή 25:00 ωρών οι γυναίκες.
  δ) Να έχουν καλύψει απόσταση τουλάχιστον 180 χλμ. οι άνδρες ή 170 χλμ. οι γυναίκες σε αγώνα 24 ωρών.
  ε) Να έχουν τερματίσει αγώνα non-stop 200-220 χλμ. εντός 29:00 ωρών οι άνδρες ή 30:00 ωρών οι γυναίκες.
  ζ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα UltraBalaton 221 χλμ. εντός 31:00 ωρών οι άνδρες ή 32:00 ωρών οι γυναίκες.
  η) Να έχουν τερματίσει αγώνα non-stop μεγαλύτερο των 220 χλμ. εντός 36:00 ωρών οι άνδρες ή 37:00 ωρών οι γυναίκες
  θ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Badwater εντός 39:00 ωρών οι άνδρες ή 40:00 ωρών οι γυναίκες.
  ι) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Grand Union Canal Race εντός 34:00 ωρών οι άνδρες ή 35:00 ωρών οι γυναίκες
  κ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Sakura Michi 250 χλμ. εντός 36 ωρών.
  λ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα Yamaguchi 100 Hagi-O-Kan Maranic 250 χλμ. εντός 42:00 ωρών οι άνδρες ή 43:00 ωρών οι γυναίκες.
  μ) Να έχουν καλύψει απόσταση τουλάχιστον 280 χλμ. οι άνδρες ή 260 χλμ. οι γυναίκες σε αγώνα 48 ωρών.

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
α) Να έχουν τερματίσει αγώνα ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ εντός 36:00 ωρών.
β) Να έχουν τερματίσει τον ΟΛΥΜΠΙΟ δρόμο Αρχαία Νεμέα-Ολυμπία εντός 27:00 ωρών οι άνδρες και 28:00 ωρών οι γυναίκες.
γ) Να έχουν τερματίσει τον ΕΥΧΙΔΕΙΟ ΥΠΕΡΑΘΛΟ 215 χλμ. εντός 33:00 ωρών οι άνδρες ή 34:00 ωρών οι γυναίκες.
δ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα «ROUT» RODOPI ADVENDURUN 100 μιλίων εντός 32:00 ωρών οι άνδρες ή 33:00 ωρών οι γυναίκες.
ε) Να έχουν τερματίσει τον ΔΟΛΙΧΟ 255 χλμ εντός 42:00 ώρες οι άνδρες ή 43:00 ώρες οι γυναίκες.
ζ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα VFUT ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 100 μιλίων εντός 32:00 ωρών οι άνδρες ή 33:00 ωρών οι γυναίκες.
η) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα ΔΡΟΜΟΣ ΑΘΑΝΑΤΩΝ 142 χλμ. εντός 17:00 ωρών οι άνδρες ή 18:00 ωρών οι γυναίκες.
θ) Να έχουν τερματίσει τον αγώνα FROZEN PEAKS 261 χλμ. εντός 60:00 ωρών

Οι αθλητές θα πρέπει να έχουν πετύχει τα παραπάνω ΟΡΙΑ εντός των ετών 2020/2021/2022 (μέχρι 25/02/2022)

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  Η αίτηση συμμετοχής γίνεται αποδεκτή από τον Διεθνή Σύνδεσμο «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» μόνον όταν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου Κεφαλαίου έχουν πραγματοποιηθεί σε ΕΠΙΣΗΜΟ non-stop αγώνα, τα αποτελέσματα του οποίου έχουν δημοσιευθεί διαδικτυακά, ή στην ιστοσελίδα του οργανωτή του αγώνα, ή σε κάποια άλλη αθλητική ιστοσελίδα, ή στον ιστότοπο της DUV StatisticsΠΡΟΣΟΧΗ:
  α) Δεν γίνονται αποδεκτές μεμονωμένες βεβαιώσεις διοργανωτή ή εταιρίας μέτρησης, που αφορούν ενδιάμεσες (split) επιδόσεις για ένα και μόνο αθλητή. Για να γίνει δεκτή ενδιάμεση (split) επίδοση, θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί επίσημα στο διαδίκτυο σε κατάσταση (λίστα), που περιλαμβάνει το σύνολο των αθλητών που έλαβαν μέρος στον αγώνα.
  β) Για να γίνει δεκτή η επίδοση ενός αθλητού ως προϋπόθεση συμμετοχής (όριο) στο «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ», θα πρέπει να έχει επιτευχθεί σε αγώνα, όπου τερμάτισαν τουλάχιστον 5(πέντε) αθλητές.
  γ) Δεν γίνονται αποδεκτές επιδόσεις άλλων αγώνων εκτός αυτών που καταγράφονται ή γενικά ή ονομαστικά στο Κεφάλαιο 2 (Προϋποθέσεις συμμετοχής στον αγώνα), έστω και αν αυτές οι επιδόσεις είναι δυσκολότερο να επιτευχθούν μέσω συγκριτικών υπολογισμών.4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Συμμετοχής είναι από 25 Ιανουαρίου 2022 έως και 25 Φεβρουαρίου 20225. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
  Ο αθλητής συμπληρώνει την ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, όπου θα περιλαμβάνεται και Σύνδεσμος (link) προς την ιστοσελίδα (site) όπου έχει δημοσιευθεί η επίδοσή του ή προς τη σελίδα δεδομένων της DUV όπου αναφέρεται η επίδοσή του.
  Μετά το κλείσιμο της περιόδου υποβολής των αιτήσεων και ύστερα από τον έλεγχο των παραστατικών, εφ΄όσον το ΣΥΝΟΛΟ των αθλητών που έχουν επιτύχει ΟΡΙΑ δεν υπερβαίνει τους 390, τότε γίνονται όλοι ΔΕΚΤΟΙ. Αν το σύνολο υπερβαίνει τους 390, τότε:

α) Οι αθλητές-αθλήτριες που έχουν επίδοση κατά τουλάχιστον 25% καλύτερη σε ένα από τα ΟΡΙΑ του κεφαλαίου 2 (π.χ. να έχουν επιτύχει χρόνο καλύτερο των 21:00 ωρών στον Ολύμπιο δρόμο ή να έχουν καλύψει σε αγώνα 24:00 ωρών τουλάχιστον 225 χλμ οι άνδρες ή 212,5 χλμ οι γυναίκες), θα γίνονται ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΔΕΚΤΟΙ. Γίνονται αυτόματα δεκτοί οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ που τερματίζουν στις πρώτες θέσεις των τριών ελληνικών αγώνων κατηγορίας 180+ χιλιομέτρων. Πιο συγκεκριμένα: οι δύο πρώτοι ΕΛΛΗΝΕΣ του ΟΛΥΜΠΙΟΥ δρόμου Αρχαία Νεμέα-Αρχαία Ολυμπία,  ο πρώτος ΕΛΛΗΝΑΣ του ΕΥΧΙΔΕΙΟΥ ΥΠΕΡΑΘΛΟΥ Δελφοί-Πλαταιές-Δελφοί και ο πρώτος ΕΛΛΗΝΑΣ του ΔΟΛΙΧΟΥ Δελφοί-Ολυμπία και υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι έχουν επιτύχει κάποιο από τα προαπαιτούμενα όρια όπως αυτά ορίζονται στο κεφάλαιο 2.
Εννοείται ότι η απόφαση για αυτόματη πρόκριση στο ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΟ Σπάρταθλον του πρώτου Έλληνα και της πρώτης Ελληνίδας κάθε χρονιάς εξακολουθεί να ισχύει.

β) Αθλητές που έχουν ήδη επιτύχει κατά το παρελθόν τουλάχιστον 10 τερματισμούς σε αγώνες «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» (βετεράνοι) θα γίνονται επίσης ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΔΕΚΤΟΙ (υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν επιτύχει κάποιο από τα προαπαιτούμενα όρια κατά τα έτη 2020, 2021, 2022).

γ) Εφόσον κάποια χώρα εκπροσωπείται από ένα μόνον αθλητή, αυτός γίνεται αυτόματα δεκτός χωρίς να ενταχθεί στη διαδικασία της κληρώσεως, με την προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει κάποιο από τα ΟΡΙΑ συμμετοχής που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2.

δ) Οι υπόλοιποι αθλητές θα συμμετάσχουν σε κλήρωση, ώστε να καλυφθεί ο αριθμός των 390. Αθλητές, που το 2020/2021 υπέβαλαν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, αλλά δεν κληρώθηκαν να συμμετάσχουν και παρέμειναν μέχρι τέλους στη Λίστα Αναμονής, θα είναι φέτος στην κληρωτίδα με διπλό κλήρο. Εάν το ίδιο είχε συμβεί και το 2019, τότε οι αθλητές αυτοί θα είναι φέτος στην κληρωτίδα με 4πλό κλήρο.
Η κλήρωση θα γίνει σε ειδική ΑΝΟΙΚΤΗ συνεδρίαση του Δ.Σ. του «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ», που θα διενεργηθεί στα γραφεία του Συνδέσμου (οδός Κόδρου 7) εντός του Μαρτίου 2022 σε ημέρα και ώρα, που θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα του Συνδέσμου. Οσοι δεν συμπεριληφθούν στην ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, καταχωρούνται σε ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ κατά τη σειρά που θα κληρωθούν.
Αθλητές που δεν κληρωθούν να συμμετάσχουν στον αγώνα του 2020/2021, την χρονιά 2022 θα μπουν στην κληρωτίδα με ΔΙΠΛΟ κλήρο, ενώ αν δεν κληρωθούν ούτε το 2022, θα μπουν το 2023 στην κληρωτίδα με τετραπλό κλήρο.
Αθλητές που θα κληρωθούν αλλά δεν θα λάβουν μέρος στον αγώνα για δικούς τους λόγους, δεν δικαιούνται του διπλού ή τετραπλού κλήρου αντίστοιχα.
Αθλητές που συμπλήρωσαν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και δεν περιλαμβάνονται στη ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ή στη ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει δεκτοί στον αγώνα.

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» διατηρεί το δικαίωμα να εντάξει στον αγώνα ΕΚΤΟΣ της παραπάνω διαδικασίας ένα περιορισμένο αριθμό αθλητών (το πολύ έως 10) υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι έχουν επιτύχει κάποιο από τα όρια συμμετοχής.
Οσοι αθλητές γίνουν δεκτοί θα λάβουν ηλεκτρονικά ειδοποίηση αποδοχής, που θα συνοδεύεται από την ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Entry Form).
Η αποστολή της συμπληρωμένης ΦΟΡΜΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ηλεκτρονική αποστολή) μαζί με πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 15 Μαίου 2022.
Με την ίδια φόρμα εγγραφής – έως τις 15 Μαίου 2022 – πρέπει να δηλωθούν και οι συνοδοί- υποστηρικτές του αθλητή
Η καταβολή των χρημάτων για το παράβολο συμμετοχής των αθλητών στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουνίου 2022

στ) Όταν η ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Entry Form) μαζί με το παράβολο συμμετοχής και τα λοιπά δικαιολογητικά παραληφθούν από το «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ», το όνομα του αθλητή και ο Αριθμός Αγώνα του θα αναρτώνται στην επίσημη Ιστοσελίδα του Συνδέσμου (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-Συμμετέχοντες). Η ανάρτηση αυτή οριστικοποιεί και την συμμετοχή του αθλητή στον αγώνα.

ζ) Όσοι εκ των αθλητών ΔΕΝ εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι την 20η Ιουνίου 2022 (ή όποια άλλη ημερομηνία τους υποδειχθεί) θεωρούνται αυτομάτως εκτός αγώνα και οι θέσεις τους θα καλύπτονται κατά σειρά προτεραιότητας από αθλητές της ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ.
Όσον αφορά τους συνοδούς- υποστηρικτές των αθλητών η τακτοποίησης της οικονομικής τους υποχρέωσης λήγει στις 10 Αυγούστου 2022.

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Το Παράβολο συμμετοχής των Ελλήνων αθλητών που ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΩΣ στην Ελλάδα είναι 300€ πληρωτέο στον Διεθνή Σύνδεσμο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, με κατάθεση στο λογ/σμό της ALPHA BANK – IBAN: GR56 0140 1200 1200 0200 2010 931.
Το Παράβολο περιλαμβάνει: Το δικαίωμα συμμετοχής, διατροφή στη διάρκεια του αγώνα και μετακινήσεις όπου και όταν χρειασθεί και δωρεάν συμμετοχή του αθλητή στη δεξίωση της τελετής απονομής μεταλλίων.
β) Σημειώνεται ότι ο Διεθνής Σύνδεσμος «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» παρέχει ως προσφορά στους συμμετέχοντες αθλητές την διαμονή τους σε ξενοδοχείο επιλογής του Διεθνούς Συνδέσμου «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» , με πλήρη διατροφή για μία ή δύο διανυκτερεύσεις στην Σπάρτη.
γ) Το κόστος συμμετοχής των Συνοδών, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ανέρχεται σε:

1) 70 ευρώ για το πακέτο «ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1» που επιτρέπει απλώς την συμμετοχή του συνοδού στον αγώνα χωρίς συμμετοχή του συνοδού στη δεξίωση της τελετής απονομής μεταλλίων.
2) 100 ευρώ για το πακέτο «ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2» συμμετοχή του συνοδού στη δεξίωση της τελετής απονομής μεταλλίων.
3) 200 ευρώ για το πακέτο «ΒΑΣΙΚΟ – ΣΠΑΡΤΗ» που περιλαμβάνει μία ή δύο διανυκτερεύσεις (30/9, 1/10/2022) στη Σπάρτη με πλήρη διατροφή, καθώς και συμμετοχή του συνοδού στη δεξίωση της τελετής απονομής μεταλλίων.

7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας του συμμετέχοντα αθλητή κατά την διάρκεια του αγώνα. Εναπόκειται στον συμμετέχοντα να βεβαιωθεί ότι είναι σε καλή υγεία.
Ο συμμετέχων είναι ο μόνος υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και τα προσωπικά του αντικείμενα. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για ουδεμία απώλεια τιμαλφή, ρούχων ή εξοπλισμού.
Ο διοργανωτής αποποιείται κάθε ευθύνης για ζημιές που μπορεί να προκύψουν, επειδή ένας συμμετέχων εμποδίζεται να συμμετάσχει στον αγώνα από νομικούς Κανονισμούς ή Κυβερνητικές Διαταγές.
Συνιστάται στους συμμετέχοντες αθλητές να έχουν κάνει ασφάλιση η οποία να περιλαμβάνει και την επιστροφή στο τόπο διαμονής τους σε περίπτωση ασθένειας.

8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ
Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους μπορούν να παρέχονται σε τρίτους για τους σκοπούς Χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου Αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντα, που προβλέπονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς, που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με την διεκπεραίωση του αγώνα, ιδίως όσον αφορά στα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία πληρωμής. Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του/της είναι αποθηκευμένα για το σκοπό αυτό.
Οι συμμετέχοντες συμφωνούν και συναινούν ότι οι φωτογραφίες, το έτος γέννησης, η θέση τερματισμού (αποτελέσματα), υλικό βίντεο και συνεντεύξεις, που έγιναν σε σχέση με τον αγώνα, μπορούν να μεταδοθούν και να δημοσιευθούν σε τηλεόραση, διαδίκτυο, ραδιόφωνο, εφημερίδες, έντυπα, βιβλία και αναπαραγωγές φωτογραφιών, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση του συμμετέχοντα.

9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» 2022
Σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα ή αδυναμίας έναρξης του αγώνα για λόγους ανωτέρας βίας επί των οποίων οι διοργανωτές δεν έχουν κανέναν έλεγχο (όπως κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, αποκλεισμός δρόμων, κυβερνητικές απαγορεύσεις κ.λ.π), ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την επιστροφή του παραβόλου συμμετοχής ή αναλογική αποζημίωση για άλλες δαπάνες του, όπως έξοδα μετακίνησης ή έξοδα διαμονής.

10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
α) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του αθλητή είναι η αποστολή ή προσκόμιση Ιατρικού Πιστοποιητικού πριν την έναρξη του αγώνα. Οι αθλητές που έχουν την ετήσια αθλητική βεβαίωση μπορούν να τη στείλουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά τους. Οσοι δεν έχουν, καλούνται να μας στείλουν την ιατρική βεβαίωση, η οποία θα έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιουλίου 2022 (δηλ. το τελευταίο τρίμηνο πριν τον αγώνα). Το Ιατρικό Πιστοποιητικό για να είναι έγκυρο, πρέπει να φέρει το όνομα και την σφραγίδα του ιατρού, ημερομηνία, καθώς και βεβαίωση ότι ο αθλητής είναι ικανός να λάβει μέρος στον αγώνα «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» αποστάσεως 246 χλμ.
Β) Αθλητής χωρίς ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ μπορεί να συμμετάσχει στον αγώνα.

11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Εαν για σοβαρό αιτιολογημένο λόγο ακυρωθεί η συμμετοχή του αιτούντος έως τις 20 Ιουνίου 2022, θα επιστραφεί το 50% του καταβληθέντος ποσού συμμετοχής, εάν ακυρώσει έως τις 31 Ιουλίου 2022 θα επιστραφεί το 30% του ποσού αυτού, μετά δε την 31 Ιουλίου 2022 δεν θα υπάρξει ουδεμία επιστροφή, αλλά ούτε και πίστωση για το μέλλον.

12.ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Με βάση τα μέχρι τώρα στατιστικά στοιχεία και λόγω του μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων αθλητών, ο Διεθνής Σύνδεσμος «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» περιορίζει τις συμμετοχές ως ακολούθως:

Ιαπωνία: 40, Γερμανία: 30, Ελλάδα: 50, Λοιπές χώρες: μέχρι 25.

Μεμονωμένες Αιτήσεις Συμμετοχής δρομέων/αθλητών από Ιαπωνία και Γερμανία ΔΕΝ γίνονται δεκτές. Παράκληση οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τοπικά γραφεία του «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» (οι διευθύνσεις αναγράφονται στο μενού ‘’Επικοινωνία’’ της Ιστοσελίδας μας).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία επικοινωνήστε μέσω email στο info@spartathlon.gr

Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ